Boekpresentatie ‘Friese terpen in doorsnede’

Een uniek nieuw boek met de titel “Friese terpen in doorsnede – Landschap, bewoning en exploitatie” is op 11 mei in het Provinciehuis in Leeuwarden gepresenteerd.

Het is de langverwachte synthese van het zogenaamde steilkantenonderzoek, een archeologisch onderzoeksprogramma waarin tussen 2009 en 2012 maar liefst zes Friese terpen (Achlum, Jelsum, Firdgum, Oosterbeintum, Dronrijp-Zuid en Dronrijp-Oost) archeologisch werden onderzocht. Het was het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Provincie Fryslân en het Groninger Instituut voor Archeologie, onder leiding van Johan Nicolay (GIA (Groningen Institute for Archaeology)) en Gilles de Langen (Provincie Fryslân). Zij hebben ook het boek samengesteld en meegeschreven.

De opgravingen trokken vele belangstellenden en werden deels uitgevoerd door een vast kern van enthousiaste vrijwilligers.

Het onderzoek was bijzonder succesvol en bracht veel nieuwe gegevens over de bewoning van het terpengebied aan het licht.

Schatkamers

Terpen zijn de archeologische schatkamers van Friesland. De laagopbouw van terpen kan worden gelezen als een historisch boek: de lagen vertellen elk een deel van het verhaal en onthullen zo samen een bewoningsgeschiedenis van vele eeuwen. Deze geschiedenis begint wanneer de eerste kolonisten zich op de nog onbedijkte kwelder vestigden, en eindigt op het moment waarop de meeste boeren hun boerderij naast de oude terp gingen bouwen. In dit boek wordt deze boeiende geschiedenis verteld aan de hand van archeologische doorsnedes door zes Friese terpen, met speciale aandacht voor de bijzondere dynamiek tussen de terpbewoners en het maritieme landschap waarin ze leefden.

In het boek worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Het richt zich in het bijzonder op de relatie tussen mens en landschap en op de opbouw van terpen en wierden door de tijd heen, dit alles tegen de achtergrond van de stand van zaken van het terpen- en wierdenonderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd. Het is daarmee een standaardwerk voor de archeologie van het terpen- en wierdenlandschap geworden.

Het boek wordt uitgegeven door de Vereniging voor Terpenonderzoek is te bestellen via de website, https://www.terpenonderzoek.nl/

Leden van de Vereniging voor Terpenonderzoek kunnen een exemplaar van het boek in ontvangst nemen tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 3 juni in Terp Hegebeintum. De leden die daar niet aanwezig kunnen zijn, krijgen het boek thuisgestuurd.

‘Friese terpen in doorsnede. Landschap, bewoning en exploitatie’

onder redactie van Johan Nicolay en Gilles de Langen.

Uitgegeven door de Vereniging voor Terpenonderzoek. Full colour, rijk geïllustreerd, A4-formaat, hardcover, 2 delen.  Deel 1: tekstdeel, 438 pagina’s. Deel 2: kaartbladen. ISBN 9789082969122. Winkelprijs 38,00 euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *