Bestuurlijk Jaarverslag 2018 Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN afd. 1)​

Het jaar 2018 was voor de afdeling wederom een jaar waarin op vele fronten activiteiten werden georganiseerd en uitgevoerd.

Het bestuur kwam 6 keer bijeen voor bestuursvergaderingen. Ook dit jaar heeft het bestuur weer dankbaar gebruik kunnen maken van de vergaderruimte in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, zowel als het thuis van enkele bestuursleden.

​Het bestuur bestond per 31 december uit:

Joop Bosch – Voorzitter

Eva Hopman – Secretaris

Matthijs Brug – Penningmeester

Jetze Boonstra – alg. bestuurslid

Aldwin Wals – alg. bestuurslid

Fred van den Beemt – alg. Bestuurslid/webmaster

De jaarvergadering van 2018 vond plaats op 21 april in het Hunebedcentrum te Borger, gevolgd door een activiteit onder leiding van Arre Remaining History (Sebastiaan Pelsmaeker), waarbij op (pre)historische wijze berkenpek is gemaakt.​

Het aantal leden in het werkgebied Friesland, Groningen en Drenthe is gegroeid van 139 naar 146 leden. Daarvan zijn er ca. 15 wisselend actief.

Een afvaardiging van het bestuur bezocht in november de landelijke AWN Afgevaardigdendag in Amersfoort. Ons bestuurslid Fred van den Beemt heeft daar ook verteld over de samenwerking met andere instanties én over educatie.

2018 is tevens het jaar dat de afdeling een eigen vereniging is geworden: Archeologische Vereniging Noord-Nederland. In 2011 heeft de landelijke vereniging van de AWN (hoofdvereniging) haar statuten aangepast en het daarbij mogelijk gemaakt dat afdelingen, weliswaar blijvend binnen de verenigingsstructuur van de hoofdvereniging, als een eigen zelfstandige vereniging kunnen optreden. Daarbij speelden een aantal argumenten. De AWN ontwikkelt zich steeds meer als belangenbehartiger voor het cultureel en archeologisch erfgoed en om die taak, juridisch, goed uit te kunnen voeren heeft het de voorkeur als zelfstandige vereniging ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt soms nog meer vanwege mogelijke subsidieverlening door gemeenten en/of provincies die als eis stellen dat er sprake moet zijn van een rechtspersoon in het betreffende gebied die subsidie ontvangt en daarover verantwoording aflegt.  Daarnaast is de regelgeving op het gebied van banken aangescherpt, waardoor meer dan voorheen voor bepaalde handelingen, zoals het aanstellen van een penningmeester e.d., toestemming gevraagd moest worden aan het hoofdbestuur. Een soms erg omslachtige weg.

Op grond van de statuten van de hoofdvereniging heeft het bestuur van de afdeling 1 besloten tot het oprichten van een zelfstandige vereniging, binnen de hoofdvereniging van de AWN. Het hoofdbestuur heeft daarvoor de vereiste goedkeuring afgegeven en de vereniging is op 8 maart 2018 notarieel opgericht en inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71175474.​

Voor de leden van afdeling Noord heeft dat geen gevolgen. Zij blijven lid van de hoofdvereniging AWN en de contributie wordt door de ledenvergadering van de hoofdvereniging AWN vastgesteld. Het heeft ook geen gevolgen voor de financiële verhouding. AWN Noord krijgt gewoon haar deel in de contributieopbrengsten zoals landelijk is vastgesteld. Wij zullen evenals de landelijke vereniging de fiscale ANBI status aanvragen, waardoor het ook mogelijk wordt donaties en giften zonder negatieve fiscale gevolgen voor de schenker, te ontvangen. De naam is niet gewijzigd, maar voor de externe communicatie, bijvoorbeeld de tenaamstelling van de bankrekening, gebruiken we een verkorte naam.

De vereniging draagt de naam: Archeologische Vereniging Noord-Nederland, Afdeling 1 van AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie, verkort Archeologische vereniging Noord Nederland (AWN afdeling 1.)

Projecten waar de afdeling met succes naar kan terugkijken:

Educatie en publieksbereik

Samenwerking

Met de volgende organisaties is samengewerkt:

Argeologysk Wurkferbân (AWFA) van de Fryske Akademy

Bachur – Samenwerking en sponsoring studievereniging archeologie van de RuG/Groninger Instituut voor Archeologie.

DDA (metaaldetectoren)

Drents Archief

Drents Prehistorische Vereniging

Gemeente Aa en Hunze

Gemeente Coevorden

Gemeente Eemsmond

Gemeente Midden-Drenthe

Gemeente Loppersum

Gemeente Noordenveld

Gemeente Zuidhorn

Geopark De Hondsrug

Groninger Archeologisch Instituut GIA incl. RUG Theo Spek.

Groninger Archieven

Heemschut, Milieufederatie Drenthe

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Historische Vereniging Beilen

Historische Vereniging Loppersum

Hoofdbestuur AWN

Hunebedcentrum te Borger

IVN

Kunst en Cultuur Drenthe

Museum ’t Hooge Land Warffum

Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis

Provincie Drenthe

Provincie Friesland

Provincie Groningen

RAAP

Saxion – archeologieopleiding

Tresoar Leeuwarden

IJstijdenmuseum Buitenpost

Met archeologische studievereniging Bachur is in 2017 een samenwerkingsverband tot stand gekomen, die geleid heeft tot sponsoring van de AWN. Dit heeft zich voortgezet in 2018. Een gedeelte van de AWN en Bachur activiteiten kunnen nu door leden van beide verenigingen worden bijgewoond. Dit onder andere ter bevordering van de populariteit van de AWN onder jongeren, maar ook om de archeologiestudenten in aanraking te laten komen met vrijwilligers in de erfgoedsector en een grotere verscheidenheid aan activiteiten te kunnen aanbieden aan leden. De gedeelde activiteiten in 2018 waren:

Bescherming / belangenbehartiging en samenwerken met gemeenten

Met de gemeenten Noordenveld,  over de uitbreidingsplannen van de gemeente op de es van Oosterveld te Norg.

Met de gemeenten Midden-Drenthe en Aa en Hunze is overleg geweest m.b.t. de cultuurhistorische inventarisatie rondom Kamp Westerbork en de bescherming daarvan.

Heidelager WOII (SS/SD kamp) van Kamp Westerbork met gemeente Aa en Hunze

Melding gemaakt bij de provinciaal archeoloog van Drenthe van vandalisme/afgraving grafheuvel Zwanenmeerbosch bij Gieten.