Uit: Persbericht Provincie Drenthe: Verdiepend onderzoek N34 naar archeologie, aardkundige waarden, cultuurhistorie en landschap – Provincie Drenthe

Voor de aanpak van de N34 en reconstructie van het verkeersplein Gieten voert ingenieursbureau Arcadis de MER-procedure uit. Uit de eerste resultaten van het milieueffectrapport (MER) is gebleken dat aanvullend onderzoek nodig is naar archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie. In dit artikel een dubbelinterview met Janin Hekman van ingenieursbureau Arcadis en Steven van der Veen van onderzoeksbureau RAAP.

Janin: ‘Wij hebben als Arcadis de opdracht gekregen om het MER op te stellen. Daarbij onderzoeken we wat het effect is van de verschillende alternatieven op onder andere de waarden natuur, water, bodem en geluid. Uit de eerste resultaten blijkt dat meer gedetailleerde informatie nodig is voor de aspecten aardkunde, archeologie, cultuurhistorie en landschap (AAC). Onderzoeksbureau RAAP heeft om die reden opdracht gekregen van de provincie om dit uitgebreider in beeld te brengen. Dit is nodig om de uitgangspunten te kunnen bepalen voor het ontwerp van de weg en om de mogelijke effecten te kunnen beoordelen.’

Archeologisch waardevol

De N34 loopt over de Hondsrug, een markante rug in het Drentse landschap. De Hondsrug kent een lange geschiedenis vanaf de jagers-verzamelaars en de eerste boeren tot nu. Archeologische resten zijn niet alleen onder de grond aanwezig maar ook boven het maaiveld. De hunebedden zijn het meest bekende voorbeeld. Ook aardkundig is de Hondsrug bijzonder. Vanuit de cultuurhistorie gezien heeft het huidige landschap een omvangrijke historische gelaagdheid. RAAP is een onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie en cultuurhistorie.

Steven van der Veen is historisch geograaf en leidt het aanvullende onderzoek.

Steven licht toe: ‘We verzamelen eerst zo veel mogelijk gegevens, zoals bodem- en geomorfologische kaarten, bekende archeologische vindplaatsen, opgravingsrapporten, historisch kaartmateriaal en ruilverkavelingsplannen. Deze gegevens vertellen ons hoe het landschap is ontstaan en wat daarvan nog aanwezig is. De ondergrond heeft veel invloed gehad op het landgebruik vroeger en nu. Door bekende archeologische vindplaatsen te vergelijken met bodemkundige gegevens, krijgen we een indruk waar in het landschap archeologische resten kunnen liggen.’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.